Polityka prywatności

 1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w związku z Państwa zapytaniem zamieszczonym w formularzu, chyba że Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Osoba korzystająca z formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią w procesie korzystania z formularza. Administratorem danych jest VALUX sp. z o.o., ul. Robotnicza 55-57, 55-095 Długołęka, KRS 0000813219 (zwany dalej Administratorem) .
 3. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania czy inne informacje przesłane z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Podstawą przetwarzania jest zgoda o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Administrator korzysta z formularza kontaktowego tj. firmie obsługującej stronę internetową Administratora. Ponadto dane mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie chyba, ze w wyniku złożenia odpowiedzi nawiązany zostanie jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy miedzy Administratorem, a osobą korzystająca z formularza.
 7. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora.
 9. Macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych.
 10. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Państwa ma charakter dobrowolny.
 13. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.